แอบเงินสรณ์, and เทพกาญจนากิ่งกาญจน์. 2018. “The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai”. Journal of Letters 46 (2), 247-94. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/110555.