บุญตานนท์เ. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 1-26, 25 Jul. 2017.