ปิ่นสำอางค์ไ. ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 135-169, 25 Jul. 2017.