เปล่งวรรณฤ.; ปั้นบำรุงกิจฐ. การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 247-285, 25 Jul. 2017.