เชวงกิจวณิชส. เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 209-246, 25 Jul. 2017.