เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 171-207, 25 Jul. 2017.