พลอยพลายด.; ภักดีผาสุขศ. พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. Journal of Letters, v. 46, n. 1, p. 59-97, 25 Jul. 2017.