บุญตานนท์เ. (2017). พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. Journal of Letters, 46(1), 1-26. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94254