ปิ่นสำอางค์ไ. (2017). ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. Journal of Letters, 46(1), 135-169. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94165