ณะภูมิน., & ตันศรีสุขส. (2017). ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย. Journal of Letters, 46(1), 99-133. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94163