ถาวรบุตรศ. (2017). คริสตจักรแห่งตะวันออกกับการเก็บรักษาภูมิปัญญาตะวันตก. Journal of Letters, 46(1), 27-57. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94161