เปล่งวรรณฤ., & ปั้นบำรุงกิจฐ. (2017). การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Journal of Letters, 46(1), 247-285. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94105