เชวงกิจวณิชส. (2017). เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. Journal of Letters, 46(1), 209-246. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94101