เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. (2017). ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Journal of Letters, 46(1), 171-207. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94097