พลอยพลายด., & ภักดีผาสุขศ. (2017). พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. Journal of Letters, 46(1), 59-97. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/94084