แอบเงินส., & เทพกาญจนาก. (2018). The Semantics of the Preposition khɔ̌ɔŋ in Thai. Journal of Letters, 46(2), 247-294. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/110555