(1)
บุญตานนท์เ. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษ ในกรอบรัฐธรรมนูญ. J of LETT 2017, 46, 1-26.