(1)
ปิ่นสำอางค์ไ. ปัญหาของประโยครายงานสภาวะทางจิตในทัศนะแบบรัสเซลล์. J of LETT 2017, 46, 135-169.