(1)
เชวงกิจวณิชส. เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. J of LETT 2017, 46, 209-246.