(1)
พลอยพลายด.; ภักดีผาสุขศ. พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. J of LETT 2017, 46, 59-97.