[1]
ณะภูมิน. and ตันศรีสุขส. 2017. ลักษณะเฉพาะของภาษาบาลีในคำบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปทางภาคเหนือของประเทศไทย. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 99-133.