[1]
เปล่งวรรณฤ. and ปั้นบำรุงกิจฐ. 2017. การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 247-285.