[1]
เชวงกิจวณิชส. 2017. เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 209-246.