[1]
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริก. 2017. ระดับความสามารถการพูดและแนวโน้มการใช้รูปภาษาของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกชาวไทย ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 171-207.