[1]
พลอยพลายด. and ภักดีผาสุขศ. 2017. พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย. Journal of Letters. 46, 1 (Jul. 2017), 59-97.