1.
ดัดพันธ์ ก, เลิศชโลฬาร เ, ท้วมสุข ก. การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 28 [cited 2022 Oct. 4];25(1-3):1-14. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699