1.
สุขแสงรัตน์ ก, ศิริโชติ ภ. ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 28 [cited 2022 Sep. 30];27(1-3):70-8. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681