1.
สุขแสงรัตน์ก, ศิริโชติภ. ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. jiskku [Internet]. 1 [cited 2021Jul.25];27(1-3):70-8. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681