1.
เควียเซ่น ก, วงษ์ประเสริฐ ช, กาบมาลา ม, ลอยฟ้า ส, จุลลบุดดี ส, เพชรศร เ. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. JISRaP [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2024 Apr. 14];30(3). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423