1.
ท้วมสุข ก, เพ็ชรวงษ์ ว. พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 3];30(3). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422