1.
ท้วมสุข ก, ลีนาราช พ. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 3];30(3). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6420