1.
ศราวณะวงศ์ จ, ลอยฟ้า ส, ท้วมสุข ก, บุญอารีย์ ช, จิตแสง ข. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 4];28(2):1-16. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337