1.
จันทร์ประเสริฐ ศ, ท้วมสุข ก, สุดภักดี เ. สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 4];29(2):9-27. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098