1.
เพ็ชรวงษ์ ว, ท้วมสุข ก. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ. jiskku [Internet]. 2013 Feb. 19 [cited 2022 Oct. 4];29(3):53-64. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052