ดัดพันธ์ กันยารัตน์, เลิศชโลฬาร เชาวเลิศ, and ท้วมสุข กุลธิดา. “การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Information Science 25, no. 1-3 (February 28, 2013): 1–14. Accessed October 4, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699.