สุขแสงรัตน์กนกวรรณ, and ศิริโชติภรณี. “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”. Journal of Information Science 27, no. 1-3 (1): 70-78. Accessed September 20, 2021. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681.