เควียเซ่น กันยารัตน์, วงษ์ประเสริฐ ชลภัสส์, กาบมาลา มาลี, ลอยฟ้า สมาน, จุลลบุดดี สมเพ็ชร, and เพชรศร เพ็ญพันธ์. “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”. Journal of Information Science Research and Practice 30, no. 3 (February 19, 2013). Accessed April 14, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423.