ท้วมสุข กุลธิดา, and เพ็ชรวงษ์ วัชรี. “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย”. Journal of Information Science 30, no. 3 (February 19, 2013). Accessed October 3, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422.