ศราวณะวงศ์ จุฑารัตน์, ลอยฟ้า สมาน, ท้วมสุข กุลธิดา, บุญอารีย์ ชมนาด, and จิตแสง ขนิษฐา. “การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548”. Journal of Information Science 28, no. 2 (February 19, 2013): 1–16. Accessed October 4, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337.