จันทร์ประเสริฐ ศักดา, ท้วมสุข กุลธิดา, and สุดภักดี เด่นพงษ์. “สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information Science 29, no. 2 (February 19, 2013): 9–27. Accessed October 4, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098.