เพ็ชรวงษ์ วัชรี, and ท้วมสุข กุลธิดา. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ”. Journal of Information Science 29, no. 3 (February 19, 2013): 53–64. Accessed October 4, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052.