ดัดพันธ์ ก., เลิศชโลฬาร เ., and ท้วมสุข ก. “การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Information Science, vol. 25, no. 1-3, Feb. 2013, pp. 1-14, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699.