สุขแสงรัตน์ ก., and ศิริโชติ ภ. “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”. Journal of Information Science, vol. 27, no. 1-3, Feb. 2013, pp. 70-78, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681.