สุขแสงรัตน์ก., and ศิริโชติภ. “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”. Journal of Information Science, Vol. 27, no. 1-3, 1, pp. 70-78, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681.