เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส., and เพชรศร เ. “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”. Journal of Information Science Research and Practice, vol. 30, no. 3, Feb. 2013, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423.