ท้วมสุข ก., and เพ็ชรวงษ์ ว. “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย”. Journal of Information Science, vol. 30, no. 3, Feb. 2013, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422.