ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช., and จิตแสง ข. “การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548”. Journal of Information Science, vol. 28, no. 2, Feb. 2013, pp. 1-16, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337.