จันทร์ประเสริฐ ศ., ท้วมสุข ก., and สุดภักดี เ. “สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information Science, vol. 29, no. 2, Feb. 2013, pp. 9-27, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098.