เพ็ชรวงษ์ ว., and ท้วมสุข ก. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ”. Journal of Information Science, vol. 29, no. 3, Feb. 2013, pp. 53-64, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052.