[1]
ดัดพันธ์ ก., เลิศชโลฬาร เ., and ท้วมสุข ก., “การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา”, jiskku, vol. 25, no. 1-3, pp. 1–14, Feb. 2013.