[1]
สุขแสงรัตน์ ก. and ศิริโชติ ภ., “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”, jiskku, vol. 27, no. 1-3, pp. 70–78, Feb. 2013.