[1]
สุขแสงรัตน์ก. and ศิริโชติภ., “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”, jiskku, vol. 27, no. 1-3, pp. 70-78, 1.