[1]
เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส., and เพชรศร เ., “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”, JISRaP, vol. 30, no. 3, Feb. 2013.